Acest website utilizează cookies-uri. Accept | Politica utilizare cookies

Despre instituție l Informații l Echipa instituției l Servicii l Servicii comunitare l APOSTILA l Transparență plăți l Parteneriate l Județul Timiș
 
 
 
Ultimele comunicate
Ceremonie de depunerea a juramantului - prefect Liliana Onet
Ceremonie de depunerea a juramantului - subprefect Liliana Onet
Colegiu prefectural
Legea 544 privind
accesul la informatiile
de interes public
Planul de aparare
impotriva inundatiilor
Buletin de informare
si comunicare (BIC)
Buletin de Afaceri Europene (BAE)
Documente de sinteza
Agenda de comunicate
   
     
   

I. NOTĂ DE INFORMARE

A. INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRĂRILE datelor cu caracter personal

- TEMEIUL LEGAL:

 • Ordonanța  nr. 66 din 24 august 1999 pentru aderarea României la Convenția cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 114 din 15 iunie 2011 pentru ratificarea Convenției europene privind suprimarea cerinței legalizării pentru documentele întocmite de agenții diplomatici și funcționarii consulari, adoptată la Londra la 7 iunie 1968 și semnată de România la Strasbourg la 21 mai 2010;
 • Legea nr. 65 din 20 aprilie 2012 pentru aderarea României la Convenția nr.16 a Comisiei Internaționale de Stare Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată la Viena la 8 septembrie 1976;
 • Instrucțiunile Ministrului Afacerilor Interne nr. 82 din 29 martie 2010 privind organizarea și desfășurarea activității de eliberare a apostilei pe actele oficiale administrative;
 • Instrucţiunile MAI nr. 23 din 27 februarie 2017 pentru modificarea Instrucțiunilor ministrului afacerilor interne nr.82/2010 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative;
 • Legea nr. 1 din 6 ianuarie 2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

- CATEGORIILE DE DATE:

Principalele categorii de acte oficiale pentru care se eliberează apostila în cadrul instituției prefectului:

 1. acte referitoare la starea civilă: certificat de stare civilă (certificat de naștere, de căsătorie, de deces)*, extras de pe actele de stare civilă, act privind mențiunile înscrise pe actele de stare civilă, certificat de divorț pe cale administrativă;
 2. acte care fac dovada schimbării numelui pe cale administrativă;
 3. acte care atesta componenta familiei (certificat, atestat);
 4. certificate de atestare a domiciliului și a cetățeniei române;
 5. certificate de cazier (judiciar, fiscal etc.)
 6. acte care dovedesc calificarea într-o meserie: pregătirea profesională obținuta în sistemul de formare profesională pentru adulți (certificat**/diplomă de absolvire, certificat de calificare profesională**), certificat de competențe profesionale, atestat privind calificarea – pregătire și experienta profesională), certificate de atestare (tehnico-profesională, pentru transportul rutier etc.), certificate/autorizații de traducator, certificate de pregătire profesională (în domeniul transportului rutier de mărfuri etc.), confirmarea autenticității certificatului (dobândit în domeniul transportului naval), adeverințe care atestă calificarea (de consilier juridic, pregătirea profesională a instructorilor de conducere auto etc.);
 7. acte privind recunoașterea calificării pentru activitățile profesionale din domeniul medical: certificat (de membru, de conformitate, profesional curent etc.), adeverintă (de confirmare, de rezident, cu stagiile efectuate etc.), atestat (de libera practică, de studii complementare etc.), recomandare;
 8. acte cu caracter fiscal: certificat (de rezidentă fiscală, de atestare fiscală privind impozitele plătite etc.), adeverință (de venit etc.);
 9. acte referitoare la raporturile de muncă/serviciu (stagiul de cotizare, adeverințe prin care se atestă activitatea desfașurată, vechimea în muncă, în meserie și în specialitate etc.);
 10. acte de studii (diplomă de bacalaureat, diplomă de absolvire a școlii postliceale, diplomă de licenta - și anexele la aceasta: foi matricole, programe analitice), atestate de echivalare a studiilor, adeverințe (prin care se atestă calificarea profesională - redactată în limba româna și în limba engleza - etc.);
 11. acte cu caracter medical (adeverința medicală, certificat de concediu medical, dovada de vaccinare, referat medical etc.), certificat de încadrare în grad de handicap;
 12. certificat provizoriu de înlocuire a cardului european de sănătate;
 13. certificate de botez, certificate de cununie, sentința de divorț bisericesc, adeverințe;
 14. alte acte ale autorităților administrației publice centrale și locale: atestat (pentru exercitarea profesiei de agent de pază și ordine, de detectiv particular, de persoană sau familie aptă să adopte etc.), autorizație (de procurare armă și muniție, de liberă practică, pentru desfășurarea activitătii de diriginte de șantier etc.), aviz (de exercitare a profesiei de asistent social, pentru desfășurarea activității de liberă practică medicală veterinară etc.), brevet de turism, decizie (de pensionare, medicală asupra capacității de muncă, privind încetarea/suspendarea plății ajutorului de șomaj, de acordare/suspendare a indemnizației pentru creșterea copilului, de acordare a alocației de stat pentru copii etc.), dispoziție (privind numirea unui curator/tutore etc.), hotărâre (privind plasamentul copilului), licența (de antrenor, de funcționare a societăților specializate sau al cabinetelor individuale de detectivi particulari, pentru transport public, de organizare a jocurilor de noroc etc.), permis (de armă, de vânătoare etc.);
 15. extrase ale registrelor deținute de un organ al administrației publice, atestate, adeverințe și certificate prin care se confirmă exactitatea sau realitatea unui fapt, se atestă o anumită calitate sau un drept, în vederea valorificării anumitor drepturi (extras de carte funciară, extras din arhivele naționale sau acte privind calitatea de titular de alocație pentru copii ori faptul ca titularul nu are calitatea de asigurat, acte referitoare la dreptul la libera circulație, la exercitiul drepturilor electorale, la calitatea de șomer etc.), eliberate în temeiul legii.

*cu excepția certificatelor de stare civilă eliberate de misiunile diplomatice ori de oficiile consulare ale Romaniei în străinatate.
**apostila nu se eliberează și pentru suplimentul descriptiv al certificatului.
Mențiune:

 • în funcție de tipul documentului administrativ, pentru eliberarea apostilei se solicită anumite vize de la autoritățile și instituțiile superioare/coordonatoare;
 • În conformitate cu Instrucțiunile MAI nr.147/23.09.2016 pentru modificarea și completarea Instrucțiunilor ministrului afacerilor interne nr.82/2010 privind organizarea și desfășurarea activității de eliberare a apostilei pentru actele oficiale administrative, art.22 alin.(3):prelucrarea cererilor și eliberarea apostilelor se fac potrivit programului de lucru, în funcție de capacitatea de prelucrare a cererilor, respectiv durata necesară verificării actelor.

Principalele categorii de acte pentru care NU se eliberează apostila în cadrul instituției prefectului:

 1. acte care urmează a fi folosite in state care nu sunt parte la Convenția de la Haga (Convenția Apostilă)*;
 2. copii/traduceri după acte administrative**;
 3. documentele care emana de la o autoritate sau de la un funcționar al unei jurisdicții a statului, inclusiv cele care emană de la ministerul public, de la un grefier sau de la un executor judecatoresc, precum și declarațiile oficiale, cum ar fi: cele privind mențiuni de înregistrare, viza de investire cu data certa și legalizări de semnătura, depuse pe un act sub semnătura privată***;
 4. acte sub semnatură privată**;
 5. acte eliberate de misiunile diplomatice ori de oficiile consulare ale României în străinatate****;
 6. acte de identitate, respectiv pașapoarte;
 7. livrete de familie;
 8. extrase multinlingve ale datelor de stare civilă;
 9. certificat de înregistrare a rezidenței pe teritoriul României;
 10. diplome onorifice;
 11. adeverințe de asigurat (care înlocuiesc cardul național de asigurări sociale de sănătate);
 12. certificat de absolvire a cursului de infirmiere, eliberat de OAMGMAMR;
 13. carnete de muncă.

* în acest caz, solicitanții se vor adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor nr. 17 sector 5, București, respectiv Ministerului Afacerilor Externe, Aleea Alexandru, nr. 24 sector 1, București, pentru supralegalizarea actelor.
** acest tip de acte pot fi legalizate; în această situație, apostila se elibereaza de camerele notarilor publici.
 *** în această situație, apostila se elibereaza de tribunale.
**** actele eliberate de misiunile diplomatice ori de oficiile consulare ale României în străinatate sunt scutite de la cerinta legalizării (inclusiv apostilării), potrivit Convenției de la Londra, ratificată de Romania prin Legea  nr. 114/2011.

NOTĂ: Aceste liste au fost întocmite în baza legislației în vigoare la data alcătuirii lor și au caracter orientativ.

- DESTINATARII SAU CATEGORIILE DE DESTINATARI:

Eliberarea apostilei poate fi solicitată de către:

 • titularul actului;
 • soțul/soția titularului actului ori o rudă până la gradul II cu titularul actului; în acest caz se vor prezenta documente care atestă relația, dacă aceasta nu rezultă din actul de identitate;
 • o persoană juridică care a încheiat cu titularul actului un contract având ca obiect realizarea în numele acestuia a procedurilor necesare pentru eliberarea apostilei, prin reprezentant care prezintă delegaţie în acest sens;
 • o altă persoană fizică, care prezintă procura notarială sau împuternicire avocațială;
 • o misiune diplomatică sau un oficiu consular în Romania al unui stat semnatar al Convenței, dacă aceasta/acesta poate asigura transmiterea prin corespondență atât a documentelor necesare eliberării apostilei la instituția prefectului competența, cât şi a actelor pentru care s-a eliberat apostila către titularul acestora.

Solicitanții pot depune documentele și prin corespondență, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

 • actul pentru care se solicită eliberarea apostilei este însotit de celelalte documente necesare;
 • documentele sunt transmise printr-un serviciu de curierat rapid, cu confirmare de primire.

 

 

B. FORMULARE DE EXERCITARE A DREPTURILOR de către persoanele vizate

 1. Elemente de noutate (pliant) - format .pdf
 2. Elemente de noutate (broșură) - format .pdf

 

MODELE CERERI:

 1. Cerere pentru exercitarea dreptului de acces format .docx | format .pdf
 2. Cerere pentru exercitarea dreptului de intervenție format .docx | format .pdf
 3. Cerere pentru exercitarea dreptului de opozițtie format .docx | format .pdf

MODELE PLÂNGERI:

 1. Plângere - drept de acces format .docx | format .pdf
 2. Plângere - drept de intervenție format .docx | format .pdf
 3. Plângere - drept de opoziție format .docx | format .pdf
 4. Plângere - alte cazuri format .docx | format .pdf


Prin completarea și semnarea FORMULARULUI TIPIZAT DE CERERE, solicitantul își dă acordul la COLECTAREA și PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL.
     
   

II. LEGISLAȚIE RELEVANTĂ:

 1. Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) - format .pdf
 2. Legea nr. 102 din 3 mai 2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările și completările ulterioare
 3. Legea nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice
 4. Legea nr. 682 din 28 noiembrie 2001 privind ratificarea Convenţiei pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981
     
   

III. LINK-URI UTILE:

 1. Autoritatea Națională de Supraveghere A Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP): www.dataprotection.ro
 2. Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD): www.edps.europa.eu
 3. Comitetul European pentru Protecția Datelor: www.edpb.europa.eu
 4. Comisia Europeană: ec.europa.eu
     
   

IV. PERSOANA RESPONSABILĂ cu protecția datelor cu caracter personal

La nivelul aparatului propriu al Instituției Prefectului – Județul Timiș, conform Ordinului Prefectului nr. 86/2019:

Gabriel Roșu, consilier superior în cadrul Serviciului Afaceri Europene, Relații Internaționale Comunicare și Relații Publice
Telefon: 0256/ 493667
Fax: 0256/292624
E-mail: gabriel.rosu@prefecturatimis.ro

 
 
Programul de lucru cu publicul

la Registratura Generala a
Institutiei Prefectului - Judetul Timis
functioneaza dupa urmatorul orar:
luni, marti, joi, vineri: intre orele 08:30 si 16:30
miercuri: intre orele 08:30 si 18:30

 
Audiente - inregistrare online
Formular de inregistrare online pentru audiente. Programul de audiente.
 
In direct cu cetateanul
In cadrul acestui forum de dialog, va puteti exprima opiniile sau puteti solicita informatii cu privire la problemele cu care va confruntati si intra in competenta Institutiei Prefectului judetul Timis.
 
Contact
Pentru a lua legatura cat mai usor cu noi, accesati aceasta sectiune a site-ului.

 

 
HomepagePrezentare generalaEchipa institutieiServiciiJudetul TimisIn direct cu cetateanulContact
2003 - 2020 © Toate drepturile rezervate Institutia Prefectului judetul Timis. Termeni si conditii de utilizare.